Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  1. wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą tzn. zlecenie badania DNA na podstawie : art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, ze względów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z przepisami szczegółowymi np. ustawa o rachunkowości i inne),
  3. w celu założenia konta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne: w zakresie realizacji zawartych umów – przez czas ich obowiązywania, a także  po zakończeniu ich realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązków prawnych dotyczących przechowywania wymaganej prawem dokumentacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Zasadniczo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zlecenia badania.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane odbiorcom danych na podstawie zawartych umów powierzenia np. hosting, firma informatyczna.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.